محیط قرن بیست ویکم با شمار زیادی از تغییرات غیر قابل پیش بینی توصیف می شود و همین امر، سازمانها را به سمت چابکی در محیط متغییر کسب و کار سوق می دهد. سازمان های که توانایی تغییر داشته و سریعاً با شرایط در حال تغییر تطابق و سازگاری بیابند، به عنوان سازمان چابک تلقی شده و چابکی برای آنها یک راهبرد مطلق و یا برتر قلمداد می گردد. در این تحقیق به بررسی دیدگاه صاحب نظران به چابکی سازمان می پردازیم.

 

 

 

 

 

 


فهرست عناوین
چابکی سازمانی    13
2-2-2- دیدگاه صاحب نظران به چابکی سازمان    14
2-2-2-1- دیدگاه و چارچوب پروژه NGM    14
2-2-2-2- اصول چابکی از دیدگاه گلدمن، نایجل و پریس    15
2-2-2-3-سنجش چابکی از نظر ریک داو    16
2-2-2-4- مدل اجرای چابکی از نظر شریفی و ژانگ    17
2-2-2-5- طراحی سازمان چابک از نظر آمبروس و موریلا    18
2-2-2-6- ارزیابی چابکی از نظر لائو و زئین    19
2-2-2-7-چابکی سازمانی از نظر تورنگ لین و همکاران    20
2-2-2-8- ارزیابی چابکی از نظر هیلگرزبرگ و همکاران    21
2-2-2-9- ارزیابی چابکی از نظر کومار و موتوانی    21
2-2-2-10- مولفه های چابکی از نظر یوسف، سرحدی و گوناسکاران    22
2-2-2-11- دیدگاه رامش و دیویدسون در مورد تولید چابک(2007)    24
2-5 پژوهش‌های  در حوزه چابکی    25


منابع