شبکه های اجتماعی اینترنتی نیز همچون بلاگها و ویکی ها از اجزاء نسل دوم وب هستند که ایجاد شبکه های اجتماعی آنلاین را مورد پشتیبانی قرار می دهند و امکان برقراری ارتباط میان افراد مختلف را بدون توجه به عامل جغرافیا فراهم می آورند. 

 

 

شبکه های اجتماعی اینترنتی و درکل شبکه های اجتماعی مجازی کارکردی دوگانه دارند. این شبکه ها از طرفی می-توانند راه را برای بسیج افراد در کنشهای مشارکت گونه حتی کنشهای اعتراضی و آنچه که در مجموع مشارکت سیاسی غیر متعارف نامیده شده است، هموار سازند و از طرف دیگر ممکن است در بخشها و مواردی نیز توسط نخبگان سیاسی و صاحبان قدرت به منظور حفظ و حتی تقویت جایگاه سیاسی شان و در نگاهی کلان از سوی نظامهای سیاسی با هدف حفظ موقعیتشان مورد بهره برداری قرار گیرند.

 

 

 

ما بر این باوریم که شبکه های اجتماعی فعال بر روی اینترنت می توانند تاثیری مثبت در جهت افزایش مشارکت سیاسی(چنانچه این مفهوم را فراتر از تنها رای دهی و کنشهای سیاسی مرسوم در نظر آوریم) داشته باشند. سپهر مجازی می تواند آمیزه ای از فرصتها و تهدیدات باشد و نباید نگاهی محدود و تنگ نظرانه به تاثیرگذاری مثبت یا منفی آن داشت. علیرغم نقاط ضعف ذکرشده برای فرضیه بسیج به نظر می رسد تا با نگاهی واقع بینانه تر در کاربرد این فرضیه و یافته های بدست آمده  بر اساس آن  می توان از تاثیر مثبت این شبکه ها بر مشارکت سیاسی(با توجه به تعریفی که از مشارکت سیاسی ارائه شد) سخن گفت.   

 

 

 

 

این نوشتار فصل دوم پایان نامه  بررسی تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی اینترنتی بر روی مشارکت سیاسی دانشجویان می باشد که در آن پس از تعاریف و کلیات به مدل تحلیلی پژوهش می پردازیم و در ادامه به پیشینه موضوع را بررسی میکنیم و در آخر به تشریح شبکه های اجتماعی اینترنتی، تاریخچه شکل گیری، ویژگیها و تمایزها می پردازیم

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
چکیده               14
فصل اول: مقدمات و کلیات         15
بیان مساله15                                  
         اهمیت پژوهش                             17
نتیجه و کاربرد پژوهش                 17
پیشینه تحقیق                                 18
سئوال اصلی                                  25
فرضیه اصلی                                 25
فرضیه رقیب                                 25
تعریف مفاهیم                              25
متغیرها                                         28
روش تحقیق                                 28
جامعه آماری پژوهش                   28                                    
روش نمونه گیری و حجم نمونه    28
پایایی پرسش نامه                          31
چارچوب نظری                            32       

 

 


                
فصل دوم: مدل تحلیلی پژوهش    38

 

 

 

فصل سوم:  شبکه های اجتماعی اینترنتی، تاریخچه شکل گیری، ویژگیها و تمایزها              45 
ظهور نسل دوم وب و پیدایش شبکه های اجتماعی اینترنتی        45
"وب2 " چیست؟                         47
تاریخچه شکل گیری شبکه های اجتماعی  اینترنتی و روند تکامل آنها                                  53
علل رشد سریع شبکه های اجتماعی اینترنتی                              56
ویژگیهای شبکه های اجتماعی اینترنتی                                     58
عملکرد شبکه های اجتماعی اینترنتی                                        59
انواع سایتهای اجتماعی اینترنتی     61

 

 


فهرست منابع