این نوشتار پروپوزال در مورد پولشویی و با عنوان بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران می باشد.

 

 

در این پژوهش به منظور بررسی ایستایی سری زمانی موجود در مدل از تست ریشه واحد استفاده می‌شود. پس از بررسی ایستایی متغیرها، حداکثر تعداد وقفه‌ها، توسط پژوهشگر و براساس تعداد مشاهدات تعیین می‌گردد. در مرحله ی بعد با استفاده از بسته ی آماری آموس گرافیک  و روش شاخص های چندگانه - علل چندگانه به تخمین حجم پولشویی و تآثیر آن بر مصرف در اقتصاد ایران پرداخته شده است. در مدل شاخص های چندگانه - علل چندگانه، که شکل خاصی از مدل سازی معادلات ساختاری  است، این امکان را فراهم می آورد که برای برآورد متغیر پنهان با داده های سری زمانی، همزمان از چند علت و چند شاخص برای الگوسازی استفاده شود.

 

 


در این روش عوامل به وجود آورنده حجم پولشویی و شاخص هایی که با استفاده از آن می توان این نوع اقتصاد را اندازه گیری کرد، توسط یک مدل اقتصادسنجی به هم ارتباط داده می شوند. این نوع مدل ها تلویحأ بیان کننده ساختار ماتریس کواریانس تجربی (بر پایه داده ای) است که با ماتریس کواریانسی که مدل انتخاب شده پس از تخمین پارامترها نتیجه می دهد مقایسه می-شود، و اطلاعاتی را درباره روابط میان متغیرهای مشاهده شده و متغیر پنهان به وسیله حداقل کردن اختلاف میان ماتریس کواریانس نمونه  و ماتریس پیش گویی شده  به وسیله مدل ارائه می دهد. اگر این دو ماتریس نسبت به هم پایدار باشند، آنگاه مدل معادلات ساختاری می تواند به عنوان یک توصیف احتمالی برای روابط میان متغیرهای آزمون شده در نظر گرفته شود.
 

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب


فصل اول:  کلیات    1
1 - 1 مقدمه    3
1 - 2 ضرورت انجام تحقیق    4
1 - 3 دوره زمانی مطالعه    5
1 - 4 سؤالات تحقیق    5
1 - 5 محدودیت های تحقیق    5
1 - 6 روش تحقیق    5
1 - 7 چگونگی جمع آوری داده ها و اطلاعات    6
1 - 8 جمع بندی    6

 

روش تحقیق    
3 - 1 مقدمه    
3 - 2 معرفی الگو و روش تحقیق    
3 - 2 - 1 - مدل مفروض یا تدوین شده    
3 - 2 - 2 - مدل استقلال    
3 - 2 - 3 - مدل اشباع شده   
3 - 2 - 4 – شاخص های برازش مطلق    
3 - 2 - 5 – شاخص های برازش تطبیقی    
3 - 2 - 6 – شاخص های برازش مقتصد    
3 - 3 آزمون های سری زمانی    
3 - 3 - 1 - آزمون ایستایی    
3 - 3 - 2 - آزمون همجمعی    
3 - 4 جمع بندی    

 

 

منابع